Regulamin

1. DOKONYWANIE ZGŁOSZENIA
O zakwalifikowaniu się na szkolenie w wybranym terminie decyduje kolejność zgłoszeń, oraz opłacenie szkolenia w wyznaczonym terminie. Rejestracja na szkolenie odbywa się jedynie przez formularz online dostępny na stronie internetowej. W przypadku niektórych szkoleń będzie pobierana opłata rejestracyjna, o czym osoba zgłaszająca się zostanie niezwłocznie poinformowana drogą mailową. W przypadku udziału w szkoleniu jego cena będzie pomniejszona o wysokość opłaty rejestracyjnej. W sytuacji rezygnacji ze szkolenia, opłata rejestracyjna nie podlega zwrotowi.

2.OPŁATY
O sposobie dokonania opłaty za szkolenie, terminie zapłaty oraz o innych sprawach związanych z organizacją szkolenia, uczestnicy zostaną poinformowani drogą mailową. Informacje zostaną przesłane na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym. Brak dokonania wpłaty w wyznaczonym terminie skutkuje skreśleniem z listy uczestników. Przez termin zapłaty rozumie się datę wpływu środków na rachunek organizatora szkolenia, tj. EgoSelect. W przypadku braku udziału w szkoleniu, opłata nie podlega zwrotowi.

3.ODWOŁANIE SZKOLENIA
W przypadku gdy na szkolenie nie zbierze się wymagana liczba uczestników organizator zastrzega sobie prawo do jego odwołania lub zmiany terminu, o czym uczestnicy zostaną wcześniej poinformowani drogą mailową lub telefoniczną. W przypadku odwołania szkolenia przez organizatora koszty zostaną zwrócone uczestnikowi, na numer rachunku bankowego, z którego organizator otrzymał wpłatę.

4. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
Spełniając obowiązek informacyjny nałożony na Administratora na podstawie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. nr 2016/679 (zwanym RODO) informujemy, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest EGOSELECT Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, Sp. Komandytowa z siedzibą w Dębowcu, 43-426 przy ul. Ogrodowej 42; posługująca się numerem NIP: 548 268 09 57, REGON: 366789260; posługująca się adresem e-mail: szkolenia@egoselect.pl; telefon: 501 460 06;
2) administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zgłoszenia na szkolenie na podstawie art. 6 ust 1 pkt a RODO oraz  w celach księgowych - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
4) przewidywanymi odbiorcami Pani/Pana danych są pracownicy oraz współpracownicy administratora oraz podmioty, którym administrator powierzy przetwarzanie danych w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania tych danych;
5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą – przez okres przedawnienia roszczeń wobec administratora (10 lat). Dane osobowe przetwarzane w celach księgowych będą przetwarzane przez okres wymagany przepisami prawa podatkowego, tzn. 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku;
7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
9) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie będzie skutkowało niemożnością rejestracji zgłoszenia;
10) Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu w rozumieniu art. 22 RODO.

Zapisz się na szkolenie

zobacz wszystkie
szkolenia

TOP