Metoda Dobrego Startu

Adresaci: nauczyciele szkół podstawowych, szkół specjalnych, nauczyciele przedszkoli, ośrodków rehabilitacji, logopedzi, psycholodzy.

Czas trwania szkolenia: 2 dni - część teoretyczna
                                                      2 dni - część praktyczna

Termin: 2021 - część praktyczna- prowadzi Ewa Jakacka

CENA:
490
zł/os. -cześć teoretyczna- cena obejmuje udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe.

410 zł/os. -część praktyczna- cena obejmuje udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe.

Wszystkie informacje dotyczące szkolenia, dokładna lokalizacja, numer konta, termin płatność itp., zostaną przesłane do zarejestrowanych uczestników ok. miesiąc przed terminem szkolenia. Przed dokonaniem rejestracji prosimy zapoznać się z Regulaminem

Miejsce szkolenia:  Katowice

Prowadzący:  prof. dr hab. Marta Bogdanowicz - część teoretyczna

prof. dr hab. Marta Bogdanowicz jest psychologiem klinicznym dziecięcym. Pracuje w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego, jak również uprawia profesjonalną praktykę psychologiczną. Jest autorką około 370 publikacji z zakresu psychologii klinicznej dziecka, w tym 19 książek naukowych oraz 33 będących aplikacją do praktyki. Jej zainteresowania to psychologia kliniczna dziecka,  dysleksja rozwojowa, leworęczność, profilaktyka niepowodzeń szkolnych i terapia pedagogiczna. Opracowała wiele narzędzi diagnostycznych np. Skalę Ryzyka Dysleksji oraz metody do diagnozowania dysleksji w Polsce, których jest autorką lub współautorką. Jest twórcą Metody Dobrego Startu , która służy wspomaganiu rozwoju, wczesnej edukacji oraz profilaktyce niepowodzeń szkolnych. Posiada licencję International Sherborne Cooperation jako trener  metody Developmental Movement. Jest autorem scenariuszów kilku filmów dydaktycznych dot. Metody Dobrego Startu, Metody Ruchu Rozwijającego V. Sherborne.
Zorganizowała ok 20 ogólnopolskich konferencji naukowych z udziałem gości zagranicznych, poświęconych problematyce dysleksji.

Prof. Marta Bogdanowicz jest członkiem wielu międzynarodowych i krajowych towarzystw naukowych. Kierowała Instytutem Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego na stanowisku dyrektora i wicedyrektora,  w okresie 1996-2008. W latach 1999 - 2007 pełniła funkcję wiceprzewodniczącej Europejskiego Towarzystwa Dysleksji . W 1990 roku założyła Polskie Towarzystwo Dysleksji, którego jest obecnie honorową przewodniczącą .
Oprócz nagród i wyróżnień naukowych została w 2010 roku na wniosek dzieci odznaczona Orderem Uśmiechu przez międzynarodową Kapitułę.

PROWADZĄCY: Ewa Jakacka, Małgorzata Barańska - część praktyczna

mgr Ewa Jakacka – nauczyciel dyplomowany, absolwentka pedagogiki specjalnej na Uniwersytecie Gdańskim. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu pedagogiki korekcyjno-kompensacyjnej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz studia podyplomowe z zakresu zarządzania oświatą. Była wychowawcą w Domu Pomocy Społecznej dla dzieci z upośledzeniem umysłowym, prowadziła „klasę życia”, pracowała jako nauczyciel-terapeuta w szkole podstawowej oraz pedagog w poradni. Od września 2007 jest dyrektorem Poradni Psychologiczno-Pedagogiecznej w Pruszczu Gdańskim. Społecznie pełni funkcję wiceprzewodniczącej Polskiego Towarzystwa Dysleksji. Od wielu lat prowadzi zajęcia dla nauczycieli na kursach Metody Dobrego Startu oraz na studiach podyplomowych. Jest współautorką wielu publikacji wykorzystywanych podczas pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym, a także współautorką scenariuszy filmów dydaktycznych dotyczących Metody Dobrego Startu.
Małgorzata Barańska - część praktyczna
mgr Małgorzata Barańska – nauczyciel dyplomowany, absolwentka pedagogiki na Uniwersytecie Gdańskim. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu pedagogiki specjalnej i kurs kwalifikacyjny – Terapia pedagogiczna. Od kilkunastu lat pracuje w Szkole Podstawowej nr 44 w Gdańsku, głównie w klasach integracyjnych. Od wielu lat prowadzi zajęcia dla nauczycieli na kursach Metody Dobrego Startu oraz na studiach podyplomowych. Jest autorką i współautorką wielu publikacji wykorzystywanych podczas pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym, a także współautorką scenariuszy filmów dydaktycznych dotyczących Metody Dobrego Startu.

Program szkolenia:

Część teoretyczna:
1. Integracja percepcyjno-motoryczna i uczenie się polisensoryczne a czytanie i pisanie
2. Genezna Metody Dobrego Startu (MDS)
- metoda Le Bon Depart - jako pierwowzór Metody Dobrego Startu (Le Bon Depart - film holenderski)
- Metoda Dobrego Startu M.Bogdanowicz w Polsce
3. Podstawy teoretyczne i zastosowanie Metody Dobrego Startu (MDS)
- założenia Metody Dobrego Start
- zastosowanie MDS we wspomaganiu rozwoju psychoruchowego, terapii zaburzeń rozwoju oraz w
edukacji
- zastosowanie MDS w diagnostyce zaburzeń rozwoju psychoruchowego
4. Rodzaje ćwiczeń i struktura zajęć w MDS
rodzaje zajęć i ćwiczeń
- struktura zajęć - film "Metoda Dobrego Startu"
5. Wersje i programy Metody Dobrego Startu - prezentacja materiału filmowego
- piosenki/wierszyki i łatwe wzory (dla dzieci od 2-4 r.ż)
- piosenki/wierszyki i wzory literopodobne (dla dzieci od 5 do 10 r. ż)
- piosenki/wierszyki i litery/cyfry (dla dzieci 6 - 7 letnich)
6. Organizowanie zajęć prowadzonych MDS
- zespołowe i indywidualne formy zajęć
- dobór i liczebność grupy
- czas trwania zajęć
- urządzenie sali i pomoce do ćwiczeń
7. Programowanie zajęć
- plan długoterminowy i krótkoterminowy (konspekt) - założenia programowe

Część praktyczna:
1. Teoretyczne wprowadzenie do Metody Dobrego Startu
2. Przykładowe zajęcia praktyczne - wprowadzenie wzoru graficznego na podstawie odpowiedniej piosenki z publikacji Piosenki do rysowania
3.
 Przykładowe zajęcia praktyczne - wprowadzenie litery na podstawie odpowiedniej piosenki z publikacji Od piosenki do literki cz.1
4. Prezentacja wzorów graficznych i odpowiednich piosenek (wraz z ćwiczeniami ruchowo-słuchowo-wzrokwymi) z publikacji Piosenki do rysowania
5. 
Samodzielne układanie wzorów graficznych i odpowiadających im piosenek
6. Ćwiczenia ruchowo-słuchowe i ruchowo-słuchowo-wzrokowe na podstawie piosenek i wzrorów graficznych (liter) z publikacji Od piosenki do literki cz.1
7. 
Konstruowanie scenariusza zajęć prowadzonych Metodą Dobrego Startu

Zapisz się na szkolenie

SZKOLENIE

TERMIN


Nie dostałeś potwierdzenia rejestracji?
Sprawdź folder SPAM.

Regulamin

TOP