Sala doświadczania świata jako sposób na stymulację rozwoju zmysłów

Adresaci: nauczyciele przedszkoli, szkół specjalnych, pedagodzy specjalni, terapeuci prowadzący zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju.

Termin:   2020

Czas trwania: 7 godzin

Miejsce szkolenia:
Mikołów w przypadku szkoleń zamkniętych cała Polska

Wszystkie informacje dotyczące szkolenia, dokładna lokalizacja, numer konta, termin płatność itp., zostaną przesłane do zarejestrowanych uczestników ok. miesiąc przed terminem szkolenia. Przed dokonaniem rejestracji prosimy zapoznać się z Regulaminem

Cena: 370 zł - cena obejmuje udział w zajęciach teoretycznych i praktycznych, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe

Prowadzący: Ilona Nitychoruk-Piekarz

mgr Ilona Nitychoruk Piekarz - surdopedagog, tyflopedagog, specjalista w zakresie pracy  z dziećmi z autyzmem, nauczyciel dyplomowany. Od września 2010 pełni funkcję doradcy metodycznego pomocy psychologiczno-pedagogicznej i integracji gminy Bytom.. Wchodzi w skład wielu zespołów ds. wczesnego wspomagania rozwoju realizowanych na terenie Poradni. Specjalizuje się w diagnozie pedagogicznej i funkcjonalnej dzieci młodzieży niepełnosprawnej oraz specjalistycznej terapii indywidualnej dzieci niesłyszących, słabosłyszących, niewidomych, słabowidzących, z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz ze sprzężoną niepełnosprawnością. Prowadzi liczne szkolenia Rad Pedagogicznych w bytomskich szkołach i przedszkolach. Organizuje szkolenia dla rodziców dzieci niepełnosprawnych oraz ich nauczycieli. Na terenie placówek oświatowych w Bytomiu współpracuje z nauczycielami w zakresie dostosowań, metod i form pracy uwzględniających potrzeby i możliwości dzieci objętych kształceniem specjalnym ze względu wadę słuchu, niedowidzenie, autyzm (w tym Zespół Aspergera). Zna język migowy, pismo Braile’a oraz alternatywne formy komunikacji. Jest wykładowcą przedmiotów z zakresu pedagogiki specjalnej, wczesnego wspomagania rozwoju dziecka niepełnosprawnego na studiach podyplomowych i kwalifikacyjnych z zakresu surdopedagogiki, tyflopedagogiki, wczesnego wspomagania rozwoju oraz prelegentem wielu autorskich wykładów z zakresu pedagogiki specjalnej. Autorka artykułów dotyczących terapii i stymulacji rozwoju dzieci z niepełnosprawnością sensoryczną oraz sprzężoną.

Uczestnicy szkolenia w czasie szkolenia dowiedzą się jak organizować zajęcia indywidualne stymulujące rozwój zmysłów wzroku, słuchu, dotyku oraz ich integrację.  W czasie szkolenia zostaną zaprezentowane arkusze wstępnej oceny funkcjonowania dziecka w poszczególnych obszarach sensorycznych oraz przykładowe wykorzystanie wybranych elementów sali doświadczania świata w stymulacji polisensorycznej.

Program szkolenia:
1.    Ogólna charakterystyka idei powstania i wykorzystania sali doświadczania świata
2.    Organizacja sali doświadczania świata z uwzględnieniem rodzaju i form stymulacji sensorycznej.
3.    Krótki opis funkcjonowania zmysłów słuchu, wzroku i dotyku i ich zaburzeń.
4.    Wstępna ocena funkcjonowania dziecka i ocena zaburzeń sensorycznych w obszarze percepcji słuchowej, wzrokowej i dotykowej.
5.    Przykłady wykorzystania poszczególnych elementów sali doświadczania świata w stymulacji rozwoju zmysłów dziecka.
6.    Organizacja zajęć w sali doświadczania świata

Zapisz się na szkolenie

SZKOLENIE

TERMIN


Nie dostałeś potwierdzenia rejestracji?
Sprawdź folder SPAM.

Regulamin

TOP