KORP - standaryzowane narzędzie do diagnozy funkcjonalnej dziecka w wieku od 1 miesiąca życia do 9 roku życia

Wszystkie szkolenia: KORP, KORP- PROGRAMY TERAPII i KOZE - Katowice -Piotrowice!

Szkolenie KORP -9.00-15.00 cena 380 zł/ os -24.10.2020
Szkolenie KORP- PROGRAMY TERAPII -9.00-13.00 cena 360 zł/ os  ( NOWOŚĆ ) - 25.10.2020
Szkolenie KOZE -13.30- 17.30 cena 360 zł/ os - 25.10.2020

Osoby uczestniczące w 2 szkoleniach - cena KORP + KORP -PT - 700 zł / os
                                                                        cena KORP + KOZE - 700 zł / os

Osoby uczestniczące w 3 szkoleniach - cena KORP + KORP -PT + KOZE - 980 zł / os

Szkolenie : Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego (KORP) jest odpowiedzią na potrzebę stworzenia narzędzia, które pozwoli w prosty i przejrzysty sposób dokonać diagnozy rozwoju dziecka. Za pomocą kart można ocenić etap rozwojowy, na którym znajduje się dziecko, określić sfery prawidłowego i słabszego rozwoju, a także wykryć opóźnienia, dysharmonie i nieprawidłowości w rozwoju. Integralną częścią badania jest procedura pretestu (KORP-PRE), która umożliwia zastosowanie narzędzia w przypadku dzieci z opóźnieniami rozwoju psychoruchowego poprzez dobranie odpowiedniego poziomu wyjściowego badania.
Narzędzie składa się z kart oceny zawierających konkretne próby badawcze, których sposób przeprowadzenia jest dokładnie opisany w szczegółowej instrukcji. Wyniki badań są oceniane w formie punktowej i zobrazowane za pomocą profilu sfer rozwoju psychoruchowego. Do prób zawartych w Kartach dołączone są odpowiednio dobrane pomoce obrazkowe i zabawki, które ułatwiają przeprowadzenie badania, a ich stałość decyduje o obiektywności diagnozy.
Zastosowanie Kart umożliwia również ukierunkowanie dalszej pracy psychopedagogicznej z dzieckiem.

Adresowane do: pedagogów, psychologów, logopedów, wychowawców i nauczycieli, a także innych specjalistów, którzy chcą dokonać oceny rozwoju dziecka w wieku od 1. miesiąca życia do końca 9. roku życia.

Termin: 24. 10. 2020

Czas trwania: 6,5 godziny (9.00-15.30)

Miejsce szkolenia:
  Katowice

Wszystkie informacje dotyczące szkolenia, dokładna lokalizacja, numer konta, termin płatność itp., zostaną przesłane do zarejestrowanych uczestników ok. miesiąc przed terminem szkolenia. Przed dokonaniem rejestracji prosimy zapoznać się z Regulaminem

Cena: 380 zł - cena obejmuje udział w zajęciach teoretycznych i praktycznych, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe

PROWADZĄCY: Elżbieta Bogacz: i Anna Bogacz-Rybczak

mgr Elżbieta Bogacz – psycholog i neurologopeda z wieloletnim doświadczeniem zawodowym w pracy z dziećmi od wieku niemowlęcego do wieku młodszego szkolnego z różnorodnymi zaburzeniami rozwojowymi i niepełnosprawnościami. Zajmuje się diagnozą rozwoju psychoruchowego i mowy dzieci oraz konstruowaniem programów terapeutycznych. Pracuje w Ośrodku Rehabilitacji Dziennej Gliwickiego Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjnego, w Regionalnej Placówce Opiekuńczo-Terapeutycznej dla Dzieci w Gliwicach oraz w Centrum Diagnozy i Terapii Antymie w Gliwicach. Jest autorką narzędzi diagnostycznych Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego KORP, Kart Oceny Zachowania i Emocji KOZE oraz publikacji i wystąpień na temat diagnozy i terapii dzieci z zaburzeniami rozwoju.

mgr Anna Bogacz-Rybczakpsycholog, specjalista terapii pedagogicznej, rewalidacji i wczesnego wspomagania rozwoju. Zajmuje się diagnozą i terapią dzieci wieku przedszkolnym i szkolnym z zaburzeniami rozwoju, w tym zaburzeniami zachowania i emocji oraz niepełnosprawnościami. Pracuje w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Gliwicach oraz w Centrum Diagnozy i Terapii Antymie w Gliwicach. Jest autorką narzędzi diagnostycznych Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego KORP oraz Kart Oceny Zachowania i Emocji KOZE.

Program szkolenia:
1.    Założenia teoretyczne i metodologiczne w konstrukcji Kart Oceny Rozwoju Psychoruchowego.
2.    Rozwój psychoruchowy dziecka i metody jego oceny w świetle najnowszej wiedzy z zakresu psychologii rozwojowej.
3.    Charakterystyka kwestionariusza.
4.    Warunki przeprowadzania badania.
5.    Wywiad z opiekunem dziecka.
6.   Procedura badania: sposób pozyskiwania i zapisu danych (próby badawcze w postaci zadań, obserwacji i informacji z wywiadu).
7.    Profil rozwoju psychoruchowego dziecka.
8.    Badanie dzieci podejrzanych o opóźnienie psychoruchowe – procedura pretestu KORP-PRE.
9.    Sposób interpretacji uzyskanych danych. Formułowanie wniosków diagnostycznych.
10.  Omówienie wybranych kart oceny oraz zastosowanych w badaniu pomocy.
11.  Analiza indywidualnych przypadków: materiał filmowy przedstawiający pełne badanie dziecka wraz z analizą wyników – ćwiczenie praktyczne.
12.  Analiza indywidualnych przypadków: przykłady zastosowania Kart w odniesieniu do dzieci w różnym wieku i z różnorodnymi problemami rozwojowymi – ćwiczenie praktyczne.

Zapisz się na szkolenie

SZKOLENIE

TERMIN


Nie dostałeś potwierdzenia rejestracji?
Sprawdź folder SPAM.

Regulamin

TOP