KORP - standaryzowane narzędzie do diagnozy funkcjonalnej dziecka w wieku od 1 miesiąca życia do 9 roku życia

Szkolenie : Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego (KORP) jest odpowiedzią na potrzebę stworzenia narzędzia, które pozwoli w prosty i przejrzysty sposób dokonać diagnozy rozwoju dziecka. Za pomocą kart można ocenić etap rozwojowy, na którym znajduje się dziecko, określić sfery prawidłowego i słabszego rozwoju, a także wykryć opóźnienia, dysharmonie i nieprawidłowości w rozwoju. Integralną częścią badania jest procedura pretestu (KORP-PRE), która umożliwia zastosowanie narzędzia w przypadku dzieci z opóźnieniami rozwoju psychoruchowego poprzez dobranie odpowiedniego poziomu wyjściowego badania.
Narzędzie składa się z kart oceny zawierających konkretne próby badawcze, których sposób przeprowadzenia jest dokładnie opisany w szczegółowej instrukcji. Wyniki badań są oceniane w formie punktowej i zobrazowane za pomocą profilu sfer rozwoju psychoruchowego. Do prób zawartych w Kartach dołączone są odpowiednio dobrane pomoce obrazkowe i zabawki, które ułatwiają przeprowadzenie badania, a ich stałość decyduje o obiektywności diagnozy.
Zastosowanie Kart umożliwia również ukierunkowanie dalszej pracy psychopedagogicznej z dzieckiem.

Adresowane do: pedagogów, psychologów, logopedów, wychowawców i nauczycieli, a także innych specjalistów, którzy chcą dokonać oceny rozwoju dziecka w wieku od 1. miesiąca życia do końca 9. roku życia.

Czas trwania: 8 godzin dydaktycznych (9.00-16.00)

Miejsce szkolenia:
  ONLINE na Platforme ZOOM, rejestracja na www.online.egoselect.pl

Wszystkie informacje dotyczące szkolenia, dokładna lokalizacja, numer konta, termin płatność itp., zostaną przesłane do zarejestrowanych uczestników ok. miesiąc przed terminem szkolenia. Przed dokonaniem rejestracji prosimy zapoznać się z Regulaminem

Cena: 330 zł - cena obejmuje udział w zajęciach teoretycznych i praktycznych, materiały szkoleniowe, Certyfikat papierowy będzie wysłany pocztą na adres podany przy rejestracji

PROWADZĄCY: Elżbieta Bogacz: i Anna Bogacz-Rybczak

mgr Elżbieta Bogacz – psycholog i neurologopeda z wieloletnim doświadczeniem zawodowym w pracy z dziećmi od wieku niemowlęcego do wieku młodszego szkolnego z różnorodnymi zaburzeniami rozwojowymi i niepełnosprawnościami. Zajmuje się diagnozą rozwoju psychoruchowego i mowy dzieci oraz konstruowaniem programów terapeutycznych. Pracuje w Ośrodku Rehabilitacji Dziennej Gliwickiego Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjnego, w Regionalnej Placówce Opiekuńczo-Terapeutycznej dla Dzieci w Gliwicach oraz w Centrum Diagnozy i Terapii Antymie w Gliwicach. Jest autorką narzędzi diagnostycznych Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego KORP, Kart Oceny Zachowania i Emocji KOZE oraz publikacji i wystąpień na temat diagnozy i terapii dzieci z zaburzeniami rozwoju.

mgr Anna Bogacz-Rybczakpsycholog, specjalista terapii pedagogicznej, rewalidacji i wczesnego wspomagania rozwoju. Zajmuje się diagnozą i terapią dzieci wieku przedszkolnym i szkolnym z zaburzeniami rozwoju, w tym zaburzeniami zachowania i emocji oraz niepełnosprawnościami. Pracuje w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Gliwicach oraz w Centrum Diagnozy i Terapii Antymie w Gliwicach. Jest autorką narzędzi diagnostycznych Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego KORP oraz Kart Oceny Zachowania i Emocji KOZE.

Program szkolenia:
1.    Założenia teoretyczne i metodologiczne w konstrukcji Kart Oceny Rozwoju Psychoruchowego.
2.    Rozwój psychoruchowy dziecka i metody jego oceny w świetle najnowszej wiedzy z zakresu psychologii rozwojowej.
3.    Charakterystyka kwestionariusza.
4.    Warunki przeprowadzania badania.
5.    Wywiad z opiekunem dziecka.
6.   Procedura badania: sposób pozyskiwania i zapisu danych (próby badawcze w postaci zadań, obserwacji i informacji z wywiadu).
7.    Profil rozwoju psychoruchowego dziecka.
8.    Badanie dzieci podejrzanych o opóźnienie psychoruchowe – procedura pretestu KORP-PRE.
9.    Sposób interpretacji uzyskanych danych. Formułowanie wniosków diagnostycznych.
10.  Omówienie wybranych kart oceny oraz zastosowanych w badaniu pomocy.
11.  Analiza indywidualnych przypadków: materiał filmowy przedstawiający pełne badanie dziecka wraz z analizą wyników – ćwiczenie praktyczne.
12.  Analiza indywidualnych przypadków: przykłady zastosowania Kart w odniesieniu do dzieci w różnym wieku i z różnorodnymi problemami rozwojowymi – ćwiczenie praktyczne.

Zapisz się na szkolenie

SZKOLENIE

TERMIN


Nie dostałeś potwierdzenia rejestracji?
Sprawdź folder SPAM.

Regulamin

TOP